Zuidwester voor Werk
 
 
 
samenwerken
is meer dan
samen
werken

Premiekorting oudere werknemer

Informatie over Mobiliteitsbonus (Premiekorting) Oudere werknemer 

Voor wie is de mobiliteitsbonus?
De werkgever kan, als hij een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst neemt een korting krijgen op de premies, die hij aan de Belastingdienst moet betalen.
Deze korting is maximaal € 6.000 per jaar en de werkgever krijgt deze voor een periode van maximaal 3 jaar. Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, dan moet u de premiekorting evenredig verlagen. De premiekorting kan ook nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat u betaalt.

Voorwaarden zijn, dat de werknemer één van de volgende uitkeringen heeft:
• Werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de betalingsverplichting overneemt van een werkgever die zelf het loon, vakantiegeld en dergelijke niet meer kan betalen.
• Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
• Nabestaandenuitkering (Anw)
Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voordat hij in dienst kwam, ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had.
• Inkomensondersteuning Wet Wajong
• Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
• Uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Wanneer kunt u de mobiliteitsbonus toepassen?
Vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt, kunt u de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk tot de maand waarin uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
Voor de premiekorting oudere werknemer maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. Verder mag de werknemer naast de dienstbetrekking ook een uitkering hebben. En ook de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat hij bij u in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn.

Doelgroepverklaring
Wilt u de premiekorting oudere werknemer toepassen, dan moet u een doelgroepverklaring van een uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld UWV of de gemeente) hebben, waaruit blijkt dat uw nieuwe werknemer, direct voor hij bij u in dienst treedt, recht had op een uitkering. U bewaart de verklaring bij uw loonadministratie.
De werknemer vraagt de doelgroepverklaring bij zijn uitkeringsinstantie aan. U kunt de verklaring ook zelf aanvragen als uw werknemer u daarvoor machtigt.

Informatie over de procedure voor het aanvragen van zo'n doelgroepverklaring vindt u op www.uwv.nl, www.abp.nl of www.svb.nl. Als uw werknemer recht had op een uitkering van een gemeente, kunt u het best contact opnemen met die gemeente.

Let op: Had u voor een werknemer vóór 1 januari 2015 al recht op de premiekorting oudere werknemer, dan hoeft u voor deze werknemer geen doelgroepverklaring te hebben.

Leeftijdsgrens premiekorting oudere werknemer: overgangsrecht
Per 1 januari 2015 is de leeftijdsgrens van de premiekorting oudere werknemer verhoogd van 50 jaar naar 56 jaar. Voor bestaande gevallen geldt overgangsrecht. Voor werknemers voor wie u op 31 december 2014 de premiekorting oudere werknemer al toepaste, blijft de premiekorting gelden.

Samenloop met premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer
U mag de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer niet tegelijk toepassen. Hebt u voor een werknemer tegelijk recht op de premiekorting oudere werknemer en op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe.

Geen recht op premiekorting oudere werknemer
U hebt geen recht of niet opnieuw recht op de premiekorting oudere werknemer:
• Voor een werknemer van wie de dienstbetrekking is geëindigd en voor wie u tijdens deze dienstbetrekking geen recht had op de premiekorting oudere werknemer en die binnen 6 maanden weer bij u in dienst treedt
• Voor een werknemer die u al in dienst hebt en die meer uren gaat werken of een andere functie krijgt
Het al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door. De premiekorting kan bij een urenuitbreiding hoger worden.
• Bij direct opeenvolgende dienstverbanden, bijvoorbeeld als u een tijdelijk contract verlengt (er is dan geen sprake van een nieuwe dienstbetrekking)
Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door.
• Voor dienstbetrekkingen die op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd zijn of die vallen onder zogenoemd beschut werk op grond van de Participatiewet
Is de dienstbetrekking deels gesubsidieerd, dan komt u wel in aanmerking voor de premiekorting oudere werknemer.

Premiekorting oudere werknemer toepassen
U hoeft ons geen toestemming te vragen om de premiekorting oudere werknemer toe te passen.
De premies werknemersverzekeringen waarmee u de premiekorting verrekent, mogen betrekking hebben op andere werknemers dan de werknemer(s) voor wie u recht hebt op de premiekorting oudere werknemer.

U neemt een werknemer opnieuw in dienst na een volledige premiekortingsperiode
Het kan zijn dat u de dienstbetrekking beëindigt van een werknemer voor wie u de premiekorting oudere werknemer hebt toegepast voor de maximale periode van 3 jaar. Als u deze werknemer binnen 3 jaar na afloop van de premiekortingsperiode opnieuw in dienst neemt, mag u voor deze werknemer de premiekorting oudere werknemer niet meer toepassen.

U neemt een werknemer opnieuw in dienst na een onvolledige premiekortingsperiode
Een onderbreking van het dienstverband tijdens een lopende premiekortingsperiode kan gevolgen hebben voor de periode waarin u de premiekorting oudere werknemer mag toepassen. Die gevolgen zijn afhankelijk van de duur van de onderbreking.
Als het dienstverband minder dan 3 maanden is onderbroken, gaat u ervan uit dat de dienstbetrekking niet is onderbroken. U telt de premiekortingsperioden voor en na de onderbreking bij elkaar op totdat u de premiekorting 3 jaar hebt toegepast.
Als het dienstverband 3 maanden of langer is onderbroken, maar niet langer dan 3 jaar, wordt de premiekortingsperiode niet verlengd. Deze blijft maximaal 3 jaar. In de periode waarin het dienstverband is onderbroken, mag u de premiekorting niet toepassen.
Als het dienstverband langer dan 3 jaar is onderbroken en uw ex-werknemer opnieuw bij u in dienst treedt, gaat een nieuwe premiekortingsperiode van 3 jaar in als u aan de voorwaarden voldoet op het moment waarop uw werknemer in dienst treedt.

Uw werknemer neemt volledig onbetaald verlof
Hebt u een werknemer in dienst voor wie u de premiekorting oudere werknemer toepast en neemt deze werknemer volledig onbetaald verlof op? Dan hebt u tijdens deze periode geen recht op de premiekorting oudere werknemer. De korting is namelijk gekoppeld aan het aantal overeengekomen of uitbetaalde uren. Bij onbetaald verlof is het aantal overeengekomen uren nul.
Bij onbetaald verlof gelden dezelfde regels als bij een tijdelijke onderbreking van de dienstbetrekking:
• Als het dienstverband minder dan 3 maanden is onderbroken, gaat u ervan uit dat de dienstbetrekking niet is onderbroken. U telt de premiekortingsperioden voor en na het onbetaalde verlof bij elkaar op totdat u de premiekorting 3 jaar hebt toegepast.
• Als het dienstverband 3 maanden of meer is onderbroken, maar niet langer dan 3 jaar, wordt de premiekortingsperiode niet verlengd. Deze blijft maximaal 3 jaar. In de periode waarin het dienstverband is onderbroken, mag u de premiekorting niet toepassen.
• Als het dienstverband langer dan 3 jaar is onderbroken, dan gaat op het moment dat uw werknemer zijn werk hervat, een nieuwe premiekortingsperiode van maximaal 3 jaar in als u aan de voorwaarden voldoet.
De dienstbetrekking blijft tijdens het onbetaald verlof wel bestaan.

Uw werknemer werkt niet meer
Als uw (oudere) werknemer nog wel in dienst is, maar niet meer werkt, bijvoorbeeld omdat hij een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, dan hebt u geen recht op de premiekorting oudere werknemer.

U neemt een onderneming over
Als u een onderneming volledig of deels overneemt, dan gaan er misschien werknemers naar u over voor wie de oude werkgever premiekorting toepaste. U kunt dan de premiekorting voor de resterende periode overnemen. Van overname van een onderneming is sprake bij een fusie of splitsing, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv. Er is geen sprake van overname van een onderneming in geval van een faillissement. U moet dan bepalen of u voor de werknemers van de failliete onderneming recht heeft op premiekorting.

Meer informatie
Meer informatie over de voorwaarden, de hoogte en de verrekening van de mobiliteitsbonus vindt u op ondernemersplein.nl

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de belastingdienst via de link:
http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/stap...

Hoe kunt u de premiekorting toepassen?
U past de premiekorting zelf toe bij de aangifte loonheffingen.