Zuidwester voor Werk
 
 
 
samenwerken
is meer dan
samen
werken

Premiekorting Arbeidsgehandicapte werknemer

Informatie over Mobiliteitsbonus (Premiekorting) Arbeidsgehandicapte werknemer

Voor wie is de mobiliteitsbonus?
De werkgever kan, als hij een arbeidsgehandicapte in dienst neemt een korting krijgen op de premies, die hij aan de Belastingdienst moet betalen.
Deze korting is maximaal € 2.000 per jaar en de werkgever krijgt deze voor een periode van maximaal 3 jaar.
Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, dan moet u de premiekorting evenredig verlagen. De premiekorting kan ook nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat u betaalt.

Voorwaarden zijn, dat de werknemer één van de volgende uitkeringen heeft:
• Werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de betalingsverplichting overneemt van een werkgever die zelf het loon, vakantiegeld en dergelijke niet meer kan betalen.
• Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
• Nabestaandenuitkering (Anw)
Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voordat hij in dienst kwam, ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had.
• Inkomensondersteuning Wet Wajong
• Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
• Uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Wanneer kunt u de mobiliteitsbonus toepassen?
Vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt, kunt u de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk tot de maand waarin uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt. De werknemer naast de dienstbetrekking ook een uitkering hebben. En ook de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat hij bij u in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn.

Doelgroepverklaring
Wilt u de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen, dan hebt u geen doelgroepverklaring van een uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld UWV of de gemeente) nodig.

Samenloop met premiekorting oudere werknemer 
U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en de premiekorting oudere werknemer niet tegelijk toepassen. Hebt u voor een werknemer tegelijk recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en op de premiekorting oudere werknemer, dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe.

Geen recht op premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer
U hebt geen recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer:
• Voor een werknemer van wie de dienstbetrekking is geëindigd en voor wie u tijdens deze dienstbetrekking geen recht had op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en die binnen 6 maanden weer bij u in dienst treedt
• Voor dienstbetrekkingen die op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd zijn of die vallen onder zogenoemd beschut werk op grond van de Participatiewet. Is de dienstbetrekking deels gesubsidieerd, dan komt u wel in aanmerking voor de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

U neemt een werknemer in dienst
U kunt de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen als u een werknemer in dienst neemt die hoort tot één van de doelgroepen van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbe- perkten.
Die doelgroepen zijn:
• De werknemer die niet in staat is om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen en onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk wordt begeleid
• De werknemer met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan)
• De werknemer die recht heeft op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong
• De werknemer die vóór 1 januari 2015 geïndiceerd is of voor die datum een nog geldige indicatiebeschikking heeft gekregen op grond van artikel 11 van de Wet sociale werkvoorziening

U kunt de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer ook toepassen als u een werknemer in dienst neemt en er direct voordat hij in dienst komt, sprake is van één van de volgende situaties:
1. De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (een WGA- of een IVA-uitkering).

2. UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek bij de werknemer vastgesteld dat hij tegelijkertijd voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
o De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, waardoor hij niet in aanmerking kwam voor een WIA-uitkering.
o De werknemer was 11 weken voor het einde van de wachttijd (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever(s) die hij had toen hij ziek werd.
o De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
o De werknemer komt bij u in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.

3. De werknemer is jonger dan 18 jaar, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort. Valt deze werknemer ook onder 1 van de doelgroepen van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, dan past u de lagere premiekorting toe van   € 2.000 per jaar.

4. De werknemer is 18 jaar of ouder, krijgt geen uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs, en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort. Valt deze werknemer ook onder 1 van de doelgroepen van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, dan past u de lagere premiekorting toe van € 2.000 per jaar.

5. De werknemer was vóór 29 december 2005 arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. Voorwaarde is wel dat hij, toen hij in dienst kwam, arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet REA was (of was geweest als de Wet REA niet was ingetrokken). Het gaat hier bijvoorbeeld om een werknemer die recht had op een WAO-uitkering of Waz-uitkering toen hij in dienst kwam.

In al deze situaties kunt u de premiekorting toepassen vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt en zolang hij in dienst is, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk tot de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

Let op!
Het kan zijn dat uw werknemer u niet heeft verteld dat hij een ziekte of handicap heeft. Als de werknemer 2 maanden bij u in dienst is, mag u hem hiernaar vragen. Uw werknemer is dan verplicht om openheid van zaken te geven.

U hebt een werknemer al in dienst
Als u een werknemer al in dienst hebt, kunt u de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen als de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering (een WGA-uitkering of een IVA-uitkering) en hij het werk volledig of deels hervat. In dat geval kunt u de premiekorting toepassen zolang de werknemer in dienst is, maar maximaal 1 jaar en uiterlijk tot de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

U kunt deze premiekorting ook toepassen voor een werknemer die u herplaatst of van wie u de arbeidsplaats hebt aangepast als die werknemer vóór 29 december 2005 arbeidsgehandicapt was op grond van de Wet op de re-integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA). Voorwaarde is wel dat de werknemer op het moment van hervatting of aanpassing van de arbeidsplaats een arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet REA was (of was geweest als de Wet REA niet was ingetrokken). U kunt hierbij denken aan werknemers met een volledige of gedeeltelijke WAO- of Waz-uitkering. U kunt de premiekorting toepassen zolang het dienstverband duurt, maar maximaal 1 jaar.

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen
U hoeft ons geen toestemming te vragen om de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe te passen.
De premies werknemersverzekeringen waarmee u de premiekorting verrekent, mogen betrekking hebben op andere werknemers dan de werknemer(s) voor wie u recht hebt op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

U neemt een werknemer opnieuw in dienst na een volledige premiekortingsperiode
Het kan zijn dat u de dienstbetrekking beëindigt van een werknemer voor wie u de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer hebt toegepast voor de maximale periode van een jaar (als u de premiekorting ging toepassen toen u de werknemer al in dienst had) of voor de maximale periode van 3 jaar (als u de premiekorting ging toepassen toen u de werknemer in dienst nam). Als u deze werknemer binnen 1, respectievelijk 3 jaar na afloop van de premiekortingsperiode opnieuw in dienst neemt, mag u de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer niet meer toepassen voor deze werknemer.

U neemt een werknemer opnieuw in dienst na een onvolledige premiekortingsperiode
Een onderbreking van het dienstverband tijdens een lopende premiekortingsperiode kan gevolgen hebben voor de periode waarin u de premiekorting mag toepassen. Die gevolgen zijn afhankelijk van de duur van de onderbreking.
Als het dienstverband minder dan 3 maanden is onderbroken, gaat u ervan uit dat de dienstbetrekking niet is onderbroken. U telt de premiekortingsperioden voor en na de onderbreking bij elkaar op totdat u de premiekorting 1 jaar (als u de premiekorting ging toepassen toen u de werknemer al in dienst had) of 3 jaar (als u de premiekorting ging toepassen toen u de werknemer in dienst nam) hebt toegepast.
Als het dienstverband 3 maanden of meer is onderbroken, maar niet langer dan 3 jaar, wordt de premiekortingsperiode niet verlengd. Deze blijft maximaal een jaar (als u de premiekorting ging toepassen toen u de werknemer al in dienst had) of 3 jaar (als u de premiekorting ging toepassen toen u de werknemer in dienst nam). In de periode waarin het dienstverband is onderbroken, mag u de premiekorting niet toepassen.
Als het dienstverband langer dan 3 jaar is onderbroken en uw ex-werknemer opnieuw bij u in dienst treedt, gaat een nieuwe premiekortingsperiode van 3 jaar in als u aan de voorwaarden voldoet op het moment waarop uw werknemer in dienst treedt.

U neemt een onderneming over
Als u een onderneming volledig of deels overneemt, gaan er misschien werknemers naar u over voor wie de oude werkgever de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepaste. U kunt dan de premiekorting voor de resterende periode overnemen. Van een overname van een onderneming is sprake bij een fusie of splitsing, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv. Er is geen sprake van overname van een onderneming in geval van een faillissement. U moet dan bepalen of u voor de werknemers van de failliete onderneming recht hebt op premiekorting.

Meer informatie
Meer informatie over de voorwaarden, de hoogte en de verrekening van de mobiliteitsbonus vindt u op ondernemersplein.nl

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de belastingdienst via de link:
http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/stap....html#HL-05.11

Hoe kunt u de premiekorting toepassen?
U past de premiekorting zelf toe bij de aangifte loonheffingen.